Projekty 2015

Projekty 2013

Projekty 2014

Projekty 2012

Projekty 2011

Wzór umowy - catering

Umowa o świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Krosno” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zawarta w dniu ……………………..r. w Krośnie pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Piastowska 58, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez Dyrektora MOPR – Panią Jolantę Matys i Głównego Księgowego – Panią Krystynę Szmyd,

a

Panią/Panem ................................................................, zwaną/nym dalej Zleceniobiorcą, zam. ....................................................., PESEL ........................, NIP ..................................., legitymującą/cym się dowodem osobistym .............................., działającą/cym osobiście,

lub

Firmą/spółką…….. z siedzibą w …………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………..

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu 75 uczestnikom treningów realizowanych w ramach projektu ”Czas na aktywność w Gminie Krosno” posiłków w zakresie : 1obiad jednodaniowy/osobę dziennie oraz serwis kawowy(kawa, herbata, woda mineralna , cukier, kruche ciasteczka) w ilości zwyczajowo przyjętej dla szkoleń prowadzonych przez Zleceniodawcę – zgodnie z ofertą z dnia .........................2012r.

2.Zlecenie obejmuje przygotowanie w/w posiłków, dostawę, obsługę oraz uprzątnięcie pozostałości.

 

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego posiłków.

§ 3

1.Usługi będą świadczone w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

2.Miejsce i czas wykonywania usług oraz liczba posiłków będą każdorazowo uzgadniane przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą, najpóźniej do godz. 9.30 dnia, w którym odbywać będą się treningi uczestników.

§ 4

1.Tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..................................... ( słownie: ............................................................................) brutto za jedną osobę za każdy dzień świadczenia usług.

2.Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie jako iloczyn liczby uczestników szkolenia i ceny jednostkowej za jedną osobę za każdy dzień świadczenia usług, określonej w ust.1

 

§ 5

1.Wystawiony rachunek lub faktura każdorazowo wymaga pisemnej akceptacji osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę.

2.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę zaakceptowanego rachunku lub faktury od Zleceniobiorcy, na rachunek bankowy nr ......................................................................................................................................................

 

§ 6

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i możliwości do wykonania zlecenia.

 

§ 7

Umowa została zawarta jest na czas potrzebny do wykonania zlecenia, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2012r.

 

§8

1.Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je forma odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,

2/ Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

 

 

 

 

Zleceniobiorca                                                       Zleceniodawca

 

Umowa do pobrania: Kliknij tutaj