Projekty 2015

Projekty 2013

Projekty 2014

Projekty 2012

Projekty 2011

Umowa Catering

 

 

Umowa o świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Krosno” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu VII.  Promocja integracji społecznej

zawarta w dniu .........................................2013r.. w Krośnie pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Piastowska 58, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez Dyrektora MOPR – Panią Jolantę Matys i Głównego Księgowego – Panią Krystynę Szmyd,

a

Panią/Panem…………………………….., zwaną dalej Zleceniobiorcą, zam. ……………………, PESEL………………., NIP ………………………………, legitymującą się dowodem osobisty ……………………….., działającą osobiście,

lub

Firmą/spółką…………… z siedzibą w ……………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………….., reprezentowaną przez…………………………………….

 

 

 po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

§ 1

1.Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu 60 uczestnikom spotkań realizowanych w ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Krosno” , posiłków w zakresie: 1 obiad jednodaniowy/osobę dziennie oraz serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, cukier, kruche ciasteczka) w ilości zwyczajowo przyjętej dla szkoleń prowadzonych przez Zleceniodawcę - zgodnie z ofertą z dnia  ………………...

2. Beneficjent zakłada  przeszkolenie:

1)       53 osób (podzielone na 5 grup szkoleniowych) w ramach 10 spotkań – łącznie 106 obiadów jednodaniowych,

2)      60 osób (podzielone na 5 grup szkoleniowych) w ramach 10 spotkań – łącznie 120 obiadów jednodaniowych. 

 

3.Zlecenie obejmuje przygotowanie w/w posiłków, dostawę, obsługę oraz uprzątnięcie pozostałości.

 

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego posiłków.

 

 

§ 3

1.       Usługi będą świadczone w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

2.       Miejsce i czas wykonywania usług oraz liczba posiłków będą każdorazowo uzgadniane przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą, najpóźniej do godz. 9.30 dnia, w którym odbywać się będą spotkania uczestników projektu.

§ 4

1.Tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości………………………. (słownie:………………………..)brutto za jedną osobę na każdy dzień świadczenia usług.

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie jako iloczyn liczby uczestników szkolenia i ceny jednostkowej za jedną osobę za każdy dzień świadczenia usługi, określonej w ust. 1

 

                                                                               §5

1.Wystawiony rachunek lub faktura każdorazowo wymaga pisemnej akceptacji osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę.

2.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę zaakceptowanego rachunku lub faktury od Zleceniobiorcy, na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 6

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i możliwości do wykonania zlecenia.

§ 7

Zlecenie musi być wykonane w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30.09.2013r.

 

§ 8

1.Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je forma odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą  kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,

b/ za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w §8 umowy;

2/ Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli wysokość  zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                                              § 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Zleceniobiorca                                                                                                                Zleceniodawca

 

Kliknij aby pobrać plik